LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Ogólne warunki użytkowania

Dostęp do i korzystanie z niniejszego serwisu podlegają podanym niżej warunkom. Prosimy nie korzystać z niniejszego serwisu, jeśli nie akceptują Państwo tych warunków.

Niniejszy serwis został opracowany przez LANXESS AG, Corporate Communication (dalej – LANXESS) i jest przezeń administrowany. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian i/lub zaprzestania prowadzenia niniejszego serwisu, a także prawo do dokonywania zmian Ogólnych Warunków Użytkowania, Ogólnych Warunków Handlowych firmy LANXESS oraz Warunków Sprzedaży i Dostaw w całości lub w części, według własnego uznania, w każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. W związku z powyższym prosimy, by podczas następnych odwiedzin niniejszego serwisu przeczytali Państwo ponownie warunki korzystania z niego i zapoznali się z ewentualnymi zmianami lub poprawkami.

Przekazanie użytkowania

Wszelkie informacje, dokumenty i ilustracje publikowane w niniejszym serwisie stanowią wyłączną własność Grupy LANXESS. Zezwolenia na ich wykorzystanie udzielane są pod następującymi warunkami: na wszelkich kopiach umieszczona zostanie odpowiednia informacja o prawach autorskich, informacje będą wykorzystywane tylko dla celów osobistych, nie będą wykorzystane komercyjnie, informacje szczegółowe nie zostaną w jakikolwiek sposób zmienione, a wszelkie ilustracje pobrane z niniejszego serwisu będą wykorzystane jedynie razem z towarzyszącym im tekstem.

Znaki handlowe i prawa autorskie

Wszelkie znaki handlowe znajdujące się w niniejszym serwisie stanowią własność Grupy Bayer, względnie Grupy LANXESS, chyba że oznaczone są jako prawa osób trzecich lub w inny sposób dają się rozpoznać jako takie. Nieautoryzowane używanie znaków towarowych lub innych materiałów jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa o znakach handlowych lub innych praw dotyczących własności przemysłowej.

Ograniczenie odpowiedzialności 

Informacje umieszczone w niniejszym serwisie opracowane zostały przez LANXESS na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, według najlepszej wiary i z należytą starannością. Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać naszą ofertę informacyjną. Informacje przedstawione na tej stronie służą wyłącznie prezentacji spółki LANXESS, jej produktów i usług. Spółka LANXESS nie gwarantuje jednak – ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany – że informacje zamieszczone w niniejszym serwisie są kompletne i prawidłowe. Prosimy pamiętać, że informacje podane tutaj mogą być już nieaktualne. Zalecamy zatem, by sprawdzili Państwo informacje uzyskane w niniejszym serwisie przed wykorzystaniem ich w jakiejkolwiek formie. Informacje podane w niniejszym serwisie nie zwalniają Państwa z powinności sprawdzenia we własnym zakresie, czy nie istnieją informacje bardziej aktualne, szczególnie dotyczące arkuszy bezpieczeństwa i specyfikacji technicznych oraz przydatności naszych produktów do zamierzonych procesów i celów. Jeśli potrzebowaliby Państwo informacji lub instrukcji dotyczących naszych produktów lub usług, prosimy skontaktować się z nami bezpośrednio.

Użytkownicy niniejszego serwisu oświadczają, że zgadzają się korzystać z niego oraz z treści w nim zawartych na własne ryzyko. Ani spółka LANXESS, ani strony trzecie, zaangażowane w opracowanie, tworzenie lub udostępnienie niniejszego serwisu nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub braku dostępu do serwisu, z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszego serwisu lub z faktu, że użytkownik serwisu polegał na informacjach w nim zawartych.

Strony internetowe osób trzecich/ Linki

Niniejszy serwis zawiera także linki i odnośniki do serwisów internetowych stron trzecich. Zamieszczenie linków do serwisów osób trzecich nie stanowi zatwierdzenia ich treści przez LANXESS. Spółka LANXESS nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za dostępność lub za treść tych serwisów, a także odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód lub obrażeń wynikłych w następstwie korzystania z takich treści w jakiejkolwiek formie. Linki do innych serwisów udostępniane są użytkownikom niniejszego serwisu wyłącznie jako udogodnienie. Użytkownicy korzystają z tych serwisów na własne ryzyko.

Informacje dostarczane przez użytkowników

Użytkownik niniejszego serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość informacji, które wysyła do spółki LANXESS oraz za to, że przesyłane informacje nie naruszają praw osób trzecich. Tym samym użytkownik wyraża zgodę, by LANXESS AG gromadził te informacje i wykorzystywał je do celów analizy statystycznej lub innych określonych celów związanych z prowadzoną działalnością, o ile nie chodzi o dane osobiste, które przekraczają zakres danych podstawowych (dane klienta konieczne dla uzasadnienia, ukształtowania pod względem treści lub zmiany stosunku umownego) lub danych dotyczących wykorzystania serwisu (umożliwiających korzystanie z usługi i jej rozliczenie) w rozumieniu § 5 i § 6 niemieckiej Ustawy o ochronie danych teleserwisowych.

Spółka LANXESS jest w szczególności uprawniona wykorzystywać treść takich wiadomości, w tym pomysłów, wynalazków, planów, technologii lub know how, które jest w nich zawarte dla każdego celu, nie wyłączając rozwoju, produkcji i/ albo wprowadzenia na rynek produktów lub serwisu, a także powielania takich informacji i udostępniania ich osobom trzecim bez ograniczeń.

Użytkownicy międzynarodowi

Niniejszą stronę kontroluje, eksploatuje i sprawuje nad nią nadzór spółka LANXES – ośrodek w Leverkusen. Spółka LANXESS nie gwarantuje, że informacje prezentowane na tej stronie są poprawne także poza terytorium Niemiec, a zwłaszcza że produkty i serwis dostępne są dla użytkownika w takim samym opakowaniu, wielkości i na takich samych warunkach. W przypadku wywołania niniejszej strony i/lub ściągnięcia jej treści z miejsca położonego poza terytorium Niemiec, są Państwo odpowiedzialni za to, czy jest to zgodne z obowiązującym w miejscu Państwa pobytu prawem. Produkty, prezentowane na tej stronie mogą się w poszczególnych krajach różnić opakowaniem/ wielkością opakowania, opisami i oznaczeniami.

Sprzedaż produktów LANXESS

Sprzedaż naszych produktów odbywa się zgodnie z naszymi aktualnie obowiązującymi Ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw.

Login: Prawo dostępu

Są Państwo zobowiązani chronić prawo dostępu przed niedozwoloną ingerencją ze strony osób trzecich i zabezpieczyć je w taki sposób, aby bez Państwa upoważnienia nie mogło ono być wykorzystywane przez inne osoby. Jeżeli uzyskają Państwo wiedzę o naruszeniu bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przechowywanych na stronie internetowej LANXESS albo o nieuprawnionym używaniu Państwa danych dostępu lub jeżeli mają Państwo podstawy sądzić, że takie zdarzenia są możliwe, są Państwo zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym spółkę LANXESS.

Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia lub sprawy sądowe dotyczące niniejszego serwisu lub korzystania z niego podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, za wyjątkiem postanowień Prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji Haskiej z 1 lipca 1964 r. o prawie jednolitym dla międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych oraz Konwencji ONZ z 11 kwietnia 1980 o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza strona internetowa zawiera określone stwierdzenia wychodzące w przyszłość. Te postanowienia charakteryzują się użyciem następujących zwrotów: „wierzy”, „wychodzi z założenia, że”, „oczekuje” lub podobnych sformułowań. Różnorakie znane i nieznane ryzyka, kwestie niepewne oraz inne czynniki mogą doprowadzić do znacznych różnic pomiędzy faktycznymi przyszłymi rezultatami, sytuacją finansową, rozwojem i osiągnięciami naszej spółki, a tymi, które przyjęte zostały w sposób wyraźny lub dorozumiany w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym serwisie.

Do czynników tych należą m. in.:

  • Spadki koniunktury w branżach, w których prowadzimy naszą działalność gospodarczą
  • Nowe bądź zmienione przepisy, które zwiększą nasze koszty produkcyjne lub w inny sposób zmniejszą naszą rentowność
  • Wzrost kosztów naszych surowców, zwłaszcza gdy nie możemy przerzucić tych kosztów na naszych klientów
  • Upływ lub redukcja ochrony patentowej naszych produktów
  • Odpowiedzialność cywilna, w szczególności związana z ustawami dotyczącymi ochrony środowiska i z tytułu odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu
  • Wahania kursów wymiany walut, a także zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej
  • Oraz inne czynniki wskazane w niniejszym serwisie.

Do czynników tych zaliczają się również czynniki omówione w publicznych raportach naszej firmy, które zostały przekazane Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z powodu wskazanych powyżej kwestii niepewnych odradzamy czytelnikom poleganie na tego rodzaju stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie bierze odpowiedzialności za uaktualnienie tychże wychodzących w przyszłość stwierdzeń, ani za dostosowanie ich do przyszłych wydarzeń.Sprzedaż/ Dostawy: zawarcie umowy Ogólne Warunki Handlowe oraz Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązują dla wszystkich umów zawieranych ze spółką LANXESS. Obowiązują one także w sytuacji, gdy druga strona umowy wskazuje w swoim zamówieniu na własne warunki handlowe.Wraz ze złożeniem zamówienia oświadczają Państwo, że akceptujecie wszelkie inne warunki spółki LANXESS, które zamieszczone są w niniejszym serwisie.Jeżeli zamówienie odbywa się przy użyciu Formularza zamówienia, zamieszczonego w niniejszym serwisie, poczytuje się to za złożenie oferty zawarcia umowy ze spółką LANXESS. Umowa dochodzi do skutku dopiero poprzez przesłanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez LANXESS. Jeżeli dane/informacje na potwierdzeniu przyjęcia zlecenia różnią się od danych/ informacji klienta podanych w zamówieniu, klient jest zobowiązany niezwłocznie skorygować dane w formie pisemnej. W przeciwnym wypadku umowa stanie się skuteczna zgodnie z danymi zawartymi w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia.